சாதனைகள்

  1. பா.தமிழரசி

 • தேசிய கருத்தரங்கம் - 6
 • இதழ் - 2

  2. பெ.சீதா

 • தேசிய அளவில் - 02
 • பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் - 03
 • இதழ் - 01

  3. கி.புனிதா

 • தேசிய அளவில் - 2
 • பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் - 2
 • இதழ் - 2

  4. ரா.ராதிகா

 • தேசிய அளவில் - 03
 • பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் - 01
 • இதழ் - 02

  5. ப.கலைஅருணா

 • தேசியக்கருத்தரங்கம் - 02
 • பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் - 03
 • இதழ் - 02

  6. முனைவர் கோ.சவிதா

 • தேசியக்கருத்தரங்கம் - 10
 • பன்னாட்டுக்கருத்தரங்கம் -21
 • தனிச்சிறப்பு – தமிழ்மன்ற பேச்சாளர், நெல்லிக்கனி இதழாசிரியர், கல்வெட்டு, நடுகல்
 • ஆய்வாளர்
 • மலர் - 6

  7. ச.கோவிந்தம்மாள்

 • தேசிய அளவில் - 01
 • பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் - 02
 • இதழ் - 1

  8. முனைவர் ஆ.ராஜகுமாரி

 • தேசிய கட்டுரைகள் - 4
 • இதழ் - 4
 • புத்தகம் - 1
 • விருதுகள் - 2
 • தனிச்சிறப்பு – திருக்குறள் பாடல் குழுவில் உறுப்பினர்
 • நாட்டுப்புற பாடகர்

  9. ம.மலர்

 • தேசிய அளவில் - 7
 • பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் - 3
 • இதழ் - 5

  10. முனைவர் ஆ.ரூபா

 • தேசிய அளவில் - 20
 • இதழ் - 5
 • மலர் - 3
 • புத்தகம் - 2
 • பதிப்பாசிரியர் - 2
 • பெற்ற விருதுகள் - மதங்க சூளாமணி விறலி
 • கலையில் நிறைஞர்
 • இளந்தமிழறிஞர் விருது
 • பேச்சாற்றல் - பட்டிமன்றங்கள் - 4
 • தமிழ்ச்சங்கம் - 1
 • கருத்தரங்கம் - 1
 • சிறப்பு விருந்தினர் - 1
 • நாடக விழா ஒருங்கிணைப்பாளர் - 4
 • நாடக பயிற்றுநராக பங்கேற்ற அரங்குகள் - 5 கல்லூரிகள், 1 பள்ளி
 • நடித்த நாடகங்கள் - 10
 • இயக்கிய நாடகங்கள் - 2
 • தேசிய நாடக பள்ளி பயிற்சி பட்டறை உதவி ஒருங்கிணைப்பாளர் - 1

  11. முனைவர் கு.கார்த்திகா

 • தேசிய அளவில் - 7
 • தேசிய அளவில் 18 கட்டுரைகள்
 • பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் - 7
 • இதழ் - 4
 • மலர் - 2
 • புத்தகம் - 1
 • புதிப்பாசிரியர் - 2

  12. முனைவர் ம.வித்யா

 • தேசியக்கருத்தரங்கம் - 8
 • பன்னாட்டுக்கருத்தரங்கம் - 8
 • புத்தகம் - 1
 • பதிப்பாசிரியர் - 2 புத்தகம்
 • மலர் - 2
 • சைவ சித்தாந்த மாமணி பட்டப்படிப்பு, பி.ஏ வரலாறு